Přihlašovací údaje Zapomněli
jste heslo?
Akční nabídky

Obchodní a technické podmínky


Obchodní společnosti Avenier a.s., se sídlem Brno, Bidláky 20, č.p. 837, IČ: 262 60 654, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3646 (dále jen „Poskytovatel“) pro přístup a užívání systému elektronického očkovacího průkazu a sdílení informací o možnostech dalšího očkování prostřednictvím on-line aplikace umístěného na internetové adrese www.mojeockovani.cz (dále jen „Systém“).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tato pravidla a technické podmínky (dále jen „Podmínky“) Poskytovatele upravují vzájemná práva a povinnosti mezi klientem/pacientem jako osobou s přístupovými údaji k Systému (dále jen „Klient“) a Poskytovatele jako provozovatele Systému (společně dále také jako „Smluvní strany“) v souvislosti s přístupem a využíváním funkcí Systému a dalšími souvisejícími právními vztahy.

1.2. Znění Podmínek může Poskytovatel jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace Klienta provedené osobně a na základě kontroly osobních údajů Klienta u lékaře spolupracujícího s Poskytovatelem může Klient přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní (dále jen „Uživatelský účet“) může Klient provádět:

- přehled a kontrolu očkování, kterým se podrobil u Poskytovatele, resp. u zdravotnických pracovníků spolupracujících s Poskytovatelem
- získat informace a provést objednávku dalších očkování.

2.2. Při registraci Klienta a využívání služeb Systému, zejména při objednávání dalšího očkování je Klient povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Klient při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Klientem v Uživatelském účtu a při objednávání dalšího očkování jsou Poskytovatelem považovány za správné.

2.3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Klienta.

2.4. Klient není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Poskytovatel může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Klient hrubým způsobem porušuje tyto Podmínky.

2.6. Klient bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. OBJEDNÁVKA OČKOVÁNÍ

3.1. Systém obsahuje nabídku možných očkování pro každého Klienta, a to včetně uvedení jejich cen. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka předmětného očkování a jeho ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány Klientovi v Systému. Veškeré nabídky očkování v Systému jsou nezávazné. Objednávkový systém je provozovaný na webových stránkách www.ockovacicentrum.cz.

3.2. Pro objednání očkování vyplní Klient objednávkový formulář v Systému. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaném očkování (to „vloží“ Klient do elektronického nákupního košíku Systému) a
- způsobu úhrady ceny.

3.3. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Klientovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Klienta uvedenou v Systému.

3.4. Klient bere na vědomí, že Poskytovatel není povinen akceptovat objednávku, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči Poskytovateli.

4. CENA OČKOVÁNÍ

4.1. Cenu za objednané očkování uhradí Klient Poskytovateli v ordinaci příslušného lékaře při aplikaci objednaného očkování.

5. APLIKACE OČKOVÁNÍ

5.1. Poskytovatel bude informovat Klienta o tom, že příslušná objednaná očkovací látka je k dispozici u příslušného lékaře a bude jej informovat o možnostech její aplikace, případně poskytne kontakt na příslušného lékaře, který bude aplikaci provádět.

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1. Klient bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Systém (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Klient se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Systém.

6.2. Klient není oprávněn při využívání Systému používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Systému. Systém je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Klientů a který je v souladu s jeho určením.

6.3. Klient bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Systému nebo v důsledku užití Systému v rozporu s jejich určením.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

7.1. Ochrana osobních údajů Klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7.2. Klient souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“).

7.3. Klient souhlasí se zpracováním Osobních údajů Poskytovatelem, a to pro účely vedení Uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Klientovi.

7.4. Klient bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje (při registraci, ve svém Uživatelském účtu, při objednávce provedené ze Systému) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně ve svých Osobních údajích.

7.5. Zpracováním Osobních údajů Klienta může Poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

7.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.7. Klient potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7.8. Požádá-li Klient o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

7.9. Klient souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Poskytovatele na elektronickou adresu Klienta a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatele na elektronickou adresu Klienta.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence musí být druhé Smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Klientovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho Uživatelském účtu.

8.2. Kontaktní údaje Poskytovatele:

- adresa pro doručování: Bidláky 837/20, 639 00 Brno
- adresa elektronické pošty: info@ockovacicentrum.cz
- telefon: 800 123 321

 

V Brně, dne 12. prosince 2013

Avenier a.s.